Cursus Nederlands Ľ Woordsoorten Ľ Getallen

Getallen

Als je in het Nederlands een getal noemt, spreek je het laatste cijfer voor het een-na-laatste cijfer uit.
zeven is 7
zevenendertig is 37

De andere cijfers worden daarvoor uitgesproken.
honderdzevenendertig is 137
duizendzevenendertig is 1037

Voorbeeldzinnen:
Dat hek heeft eenentwintig palen. (21 palen)
Dat gebouw heeft honderdeenentwintig verdiepingen. (121 verdiepingen)
Dat kost driehonderdvijf euro. (305 euro)
Dat kost driehonderdvijfenveertig euro. (345 euro)

Het getal ťťn

Het woord een is een onbepaald lidwoord of het getal 1. Dat hangt van de context af. Het woord ťťn betekent altijd 1. Schrijf ťťn als je denkt dat de lezer niet uit de context kan opmaken wat het woord betekent.
De klinker van een wordt uitgesproken als in de als het geen getal is.
De klinker van ťťn wordt uitgesproken als in geen en been en bijna alle woorden met de klinker ee.

Hoofdtelwoorden in het Nederlands

Vijftien (15) is een voorbeeld van een samengesteld woord. De getallen 11, 12, 13, 14, 30, 40 en 80 zijn onregelmatig.

0nul 
1een11elf21eenentwintig
2twee12twaalf22tweeŽntwintig
3drie13dertien23drieŽntwintig
4vier14veertien24vierentwintig
5vijf15vijftien25vijfentwintig
6zes16zestien26zesentwintig
7zeven17zeventien27zevenentwintig
8acht18achttien28achtentwintig
9negen19negentien29negenentwintig
10tien20twintig30dertig


De z van zestig en zeventig wordt meestal als een s uitgesproken.

10tien11elf
20twintig21eenentwintig
30dertig31eenendertig
40veertig41eenenveertig
50vijftig51eenenvijftig
60zestig61eenenzestig
70zeventig71eenenzeventig
80tachtig81eenentachtig
90negentig91eenennegentig
100honderd101honderdeen


10tien11elf
100honderd153honderddrieŽnvijftig
1.000
 
duizend
 
1.030
1.250
duizenddertig
twaalfhonderdvijftig
10.000tienduizend13.469dertienduizend vierhonderdnegenenzestig
100.000honderdduizend375.003driehonderdvijfenzeventigduizend drie
1.000.000een miljoen4.023.086vier miljoen drieŽntwintigduizend zesentachtig
10.000.000tien miljoen14.000.000veertien miljoen
100.000.000honderd miljoen180.000.000honderdtachtig miljoen
1.000.000.000miljard6.000.000.000zes miljard

Rangtelwoorden

Gebruik rangtelwoorden om een volgorde aan te geven. De rangtelwoorden zijn gebaseerd op de hoofdtelwoorden van de vorige paragraaf. Als we cijfers gebruiken, voegen e (eventueel in superscript) toe. We schrijven 1e, 2e, 20e enzovoort. Of je zet een achtervoegsel achter het getal: 1ste, 2de, 20ste, enzovoort. Hieronder staat wanneer je de of ste moet gebruiken.

Als we rangtelwoorden voluit te schrijven, voegen we aan de hoofdtelwoorden van de vorige paragraaf de volgende letters toe:

 • ste als de laatste twee cijfers een waarde hebben van 0, 1, 8 of 20 t/m 99. Bijvoorbeeld 1, 8, 20, 21, 33, 40, 50, 60, 99, 100, 101, 125, 1030.
  een (1) eerste (1e, onregelmatige spelling)
  acht (8) achtste (8e)
  twintig (20) twintigste (20e)
 • de in alle andere gevallen. Bijvoorbeeld 2, 3, 9, 16, 19, 119, 1019.
  twee (2) tweede (2e)
  drie (3) derde (3e, onregelmatige spelling)
  zestien (16) zestiende (16e)
  achttien (18) achttiende (18e)

  1eeerste11eelfde21eeenentwintigste
  2etweede12etwaalfde22etweeŽntwintigste
  3ederde13edertiende23edrieŽntwintigste
  4evierde14eveertiende24evierentwintigste
  5evijfde15evijftiende25evijfentwintigste
  6ezesde16ezestiende26ezesentwintigste
  7ezevende17ezeventiende27ezevenentwintigste
  8eachtste18eachttiende28eachtentwintigste
  9enegende19enegentiende29enegenentwintigste
  10etiende20etwintigste30edertigste


  10etiende11eelfde
  40eveertigste41eeenenveertigste
  60ezestigste62etweeŽnzestigste
  100ehonderdste101e
  153e
  honderdeerste (honderd en eerste)
  honderddrieŽnvijftigste
  1.000e
   
  duizendste
   
  1.030e
  1.250e
  duizenddertig
  twaalfhonderdvijftigste
  10.000etienduizendste13.469edertienduizend vierhonderdnegenenzestigste
  100.000ehonderdduizendste375.003edriehonderdvijfenzeventigduizend en derde
  1.000.000emiljoenste4.023.086evier miljoen drieŽntwintigduizend zesentachtigste
  10.000.000etien miljoenste14.000.000eveertien miljoenste
  100.000.000ehonderd miljoenste180.000.000ehonderdtachtig miljoenste
  1.000.000.000emiljardste6.000.000.000ezes miljardste


  Bijvoorbeeld:
  U bent de miljoenste bezoeker.
  Doe de honderdeerste in de volgende doos.

  Er staat een rangtelwoord in een datum als de naam van de maand niet wordt genoemd.
  Ik word betaald op de vijftiende van elke maand.

  Berekeningen en breuken


  0,25een kwart
  0,25een vierde
  0,25nul komma vijfentwintig
  0,251nul komma twee vijf een
  1,5een komma vijf
  1,5anderhalf
  1,5anderhalve
  10 + 8 = 18tien plus acht is achttien
  40 - 11 = 29veertig min elf is negenentwintig
  10 x 6 = 60tien maal zes is zestig
  10 * 6 = 60tien maal zes is zestig
  108 : 3,6 = 30 honderdacht gedeeld door drie komma zes is dertig
  100 / 2 = 50 honderd gedeeld door twee is vijftig
  1/4een kwart
  1/4een vierde

  Adressen

  Molenweg 10Molenweg tienstraat
  Van Dijkstraat 10aVan Dijkstraat tien astraat
  3425 KAvierendertig vijfentwintig KApostcode
  070-4253896nul zeventig, vier twee vijf drie acht negen zestelefoonnummer
  06-42538960nul zes, vier twee vijf drie acht negen zes nultelefoonnummer

  Tijd

  8:00acht uur
  8:05vijf over acht
  8:15kwart over acht (beter dan: vijftien over acht)
  8:20tien voor half negen
  8:30half negen
  8:35vijf over half negen
  8:45kwart voor negen (beter dan: vijftien voor negen)
  8:50tien voor negen
  10:00tien uur ís morgens
  13:00een uur ís middags
  20:00acht uur ís avonds
  0:00twaalf uur ís nachts, middernacht

  Data

  De volgorde in een datum is dag, maand, jaar. Het streepje (-) heeft de voorkeur boven de schuine streep (/). Bijvoorbeeld 12-4-2010.
  1 oktober 1993 klinkt als een oktober negentien drieŽnnegentig
  5 juli 2005 klinkt als vijf juli tweeduizendvijf

  Voorbeelden:
  1 oktober 1993 is 1-10-1993
  november í95 is november 1995
  13 maart 2000 is 13-3-2000
  5 juli 2005 is 5-7-2005
  1 januari 2010 is 1-1-2010


  naar boven